Wochentag Datum Von Uhr
Freitag 14. Jan 22 09:00
Freitag 04. Feb 22 09:00
Freitag 04. Mrz 22 09:00
Dienstag 05. Apr 22 13:00
Freitag 06. Mai 22 09:00
Freitag 03. Jun 22 09:00
Freitag 01. Jul 22 09:00
Freitag 05. Aug 22 09:00
Freitag 02. Sep 22 09:00
Dienstag 04. Okt 22 13:00
Freitag 04. Nov 22 09:00
Freitag 09. Dez 22 09:00